شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vicarious punishment به فارسی :

تنبیه جانشینی

فرایندی که توسط آن مشاهده رفتار شخص دیگری که تنبیه می شود احتمال اینکه مشاهده رفتاری شبیه به رفتار او را انجام دهد کاهش می یابد.