شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی matched-dependent behavior به فارسی :

رفتارجورشده وابسته

نوعی رفتار تقلیدی مورد مطالعه میلر و دُلارد که در آن رفتار یک شخص به عنوان نشانه ای برای شخص دیگری عمل می کند برای اینکه به نحو مشابهی رفتار نماید. به اصطلاح کنشگر ، رفتار شخص اول به عنوان محرک تمیزی برای شخص دوم عمل می کند که رفتاری را موجب می شود که به تقویت می انجامد. طبق تحلیل کنشگر، رفتار جور شده وابسته نوعی رفتار تمیزی است.