شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی type theory به فارسی :

نظریه سنخ بندی

آدمیان را به شیوه ی کارآمد می توان به چند طبقه یا سنخ معدود تقسیم کرد که در آن افراد هر سنخ با ویژگیهای مشترکی که دارند از افراد سنخهای دیگر متمایز شوند. {نظریه صفات}