شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی type a and type b به فارسی :

سنخ الف و سنخ ب

دو طرح رفتاری متضاد که در تحقیقات مربوط به بیماریهای عروق اکلیلی قلب شناسایی شده است. سنخ الف نشانگر افرادی است غرق در دوندگی ، رقابت پیشه ، پرخاشگر ، و فوق العاده پیشرفت گرا. سنخ ب نشانگر افرادی است آرمیده و عاری از احساس فشار کار. احتمال بروز بیماریهای قلبی در افراد سنخ الف بیشتر است.