شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی genotype به فارسی :

ژنوتیپ

ژنوتیپ

تیپ ارثی، سنخ ارثی

ژنوتیپ

سنخ ارثی (ژنوتیپ)

الگوی ژنتیک زمینه ای فرد.

ژنوتیپ، سنخ ارثی. (1) سرشت ژنتیک هر ارگانیسم، ژنوتیپ شامل عوامل  ارثی است که ممکن است بدون تظاهر در فنوتیپ فرد به نسل های بعدی منتقل  شود. این کاربرد، خصوصأ در مطالعه روانشناسی رشد، بطور تیپیک بر این مفهوم  که ژنوتیپ مجموعه عوامل ارثی است که بر رشد شخص تأ

سنخ ارثی

مبحث وراثت: به خصوصیاتی که از راه توارث به فرد می رسند و او نیز آنها را صرف نظر از اینکه در خود او ظاهر شده باشند و یا نه به اخلاف خود منتقل می کند. {سنخ پدیداری}.