شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gestalt psychology به فارسی :

روانشناسی گشتالت

روانشناسی گشتالت (روانشناسی هیأت نگر)

روانشناسی گشتالت

دیدگاهی در روانشناسی که اساساً به «ادراک» می پردازد و در آن بر، طرح، سازمان بندی، کل، و ویژگیهای میدانی تأکید می شود.

روانشناسی گشتالت

نظامی از روانشناسی که بیشتر بر یادگیری و ادراک تأکید می کند ، و می گوید که عمل ترکیب عناصر حسی الگوهای جدید را تولید می کند با ویژگیهایی که در عناصر مجزا وجود نداشته است.