شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trait به فارسی :

رویکرد صفات

صفت حالت

ویژگی (صفت)

صفت یا بُعدی پایدار از شخصیت که می توان آن را درجه بندی یا اندازه گیری کرد. {نیمرخ صفات}.

رگه (صفت )

ویژگی، صفت، خصلت