شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reliability به فارسی :

پایایی

ثبات، پایائی

اعتبار

پایانی

میزان ثبات یک ابزار اندازه گیری است.

پایانی

همسانی درونی آزمون به عنوان وسیله اندازه گیری. پایایی به صورت ضریب همبستگی بین دو نیمه ی آزمون ، دو شکل همتا از آزمون ، یا بازآزمایی با آزمون واحد اندازه گیری می شود. {اعتبار}.

پایایی

میزان ثبات یک ابزار اندازه گیری است.

پایانی

میزان تکرار نتیجه قبلی یک آزمون در صورت تکرار اجرای آن توسط فردی واحد در زمان های مختلف یا توسط دو یا چند آزمونگر در یک زمان واحد.