شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی gradient of texture به فارسی :

شیب بافت

هر گاه سطح معینی در چشم ناظر دارای بافت مشخصی (سخت / نرم یا هموار /ناهموار و …) بوده و این بافت رگه دار باشد با دور شدن جنین سطحی از ناظر ، رگه ی آن ظریفتر به چشم می آید و شیب بافت حاصل می شود که نقش مهمی در قضاوت شخص درباره ی اریبی و فاصله دارد. {نشانه های فاصله}.