شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trait theory به فارسی :

نظریه صفات

نمره های شخص در چند مقیاس که هر یک معرف ویژگی یا بعدی از شخصیت است ، کارآمدترین تصویر را از شخصیت وی به دست می دهد.