شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personality به فارسی :

شخصیت

خصوصیات و شیوه های رفتار شخص که در پرتو سازمان بندی و طرح یابی آنها ، سازگاری ویژه ی او به کل محیط وی تبیین می شود. {فردیت}.

نمای شخصیت – رخساره شخصیت

ویژگی شخصیت

شخصیت شناسی

نظریه موری در مورد شخصیت.

شخصیت

جنبه های درونی و بیرونی منحصر به فرد و نسبتاً بادوام منش فرد که در موقعیت های مختلف بر رفتار تاثیر می گذارند.

شخصیت

شخصیت

مجموع ویژگی های فیزیکی ، روانی و هیجانی فرد.

تیپ شخصیتی

شخصیت