شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personality disorders به فارسی :

اختلالهای شخصیت

الگوهای پایدار ، عادت گونه و انعطاف ناپذیر رفتار یا منش که قدرت سازگاری شخص را به شدت محدود می سازد. در اغلب موارد ، جامعه این گونه رفتارها را ناسازگار به حساب می آورد ، در حالی که از نظر خود شخص چنین نیست.