شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trait profile به فارسی :

نیمرخ صفات

نموداری که درجه بندی ویژگیهای شخص را بر حسب مقیاس واحد به صورت خطوط موازی نشان می دهد ؛ به این ترتیب طرح ویژگیهای شخص بارزتر دیده می شود.