شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی timing-of-events model به فارسی :

الگوی زمانبندی رویدادها

الگوی رشدی مبتنی بر پاسخ های فرد به وقوع رویدادهای هنجاری و غیرهنجاری و زمان بندی آنها- ارایه شده توسط نوگارتن