شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی crystallized intelligence به فارسی :

هوش متبلور

مفهوم ارایه شده توسط کتل مبتنی بر آن که دانش و مهارت از فرهنگ پذیری و آموزش نشأت می گیرد.

هوش متبلور

مهارتهای عقلانی که به تراکم دانش و تجربه ، قضاوت درست ، و تسلط بر آداب و رسوم اجتماعی بستگی دارند. این تواناییها به این علت فراگیری می شود که فرهنگ فرد آنها را با ارزش می داند.

هوش متبلور