شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی habit family hierarchy به فارسی :

سلسله مراتب خانواده عادات‌

سلسله مراتب عادت های هم خانواده

سلسله مراتبی از پاسخ ها که به ترتیب ارزش SER مرتب شده اند. وقتی که پاسخ معین ناکام می شود ، حیوان پاسخ دیگری از از خزانه پاسخش مورد استفاده قرار می دهد. پاسخ هایی که به سریع ترین تقویت می انجامند بیشترین ارزش SER و بنابراین احتمال وقوع بیشتری را دارند. اگر پاسخی که دارای بیشترین مقدار SER است با مانع روبه رو شود ، پاسخ دارای بالاترین ارزش SER بعد از پاسخ اول داده می شود و الی آخر.