شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی thrombisis به فارسی :

ترومبوز

انسداد ناشی از وجود هر نوع ماده حل نشده در خون