شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی altruism به فارسی :

دیگر دوستی

نوع دوستی

رفتاری که به ظاهر غیرخودخواهانه ولی خود را به مخاطره انداختن است. (همچنین نگاه کنید به kin altruism.)

نوع‌دوستی. احترام به نیازها و خواست‌های دیگران.

نوع دوستی

نوعدوستی