شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reciprocal altruism به فارسی :

نوع دوستی متقابل

نوع دوستی دوجانبه

رفتار یاری رسان در میان افرادی که از لحاظ ژنتیکی به هم وابسته نیستند. فرض بر این است که دریافت کنندگان رفتار نوع دوستی دوجانبه در آینده همان کار را انجام خواهند داد.