شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی compliance به فارسی :

سازش یا اطاعت نسبت به خواست‌های آشکار یا تلویحی دیگران. در روان‌پزشکی بالینی این اصطلاح به حالت تسلیم در ابعاد نوروتیک اطلاق می‌شود. غالباً بصورتی جزئی از سیستم دفاعی شخصیتی وسواسی – جبری دیده می‌شود.

اطاعات

گونه ای از نفوذ اجتماعتی که در آن شخص به ظاهر همنوایی نشان می دهد (به منظور به دست آوردن پادش یا اجتناب از تنبیه) ، ولی این لزوماً بدان معنی نیست که وی به عقاید و رفتاری که ابراز می کند اعتقاد دارد.

تسلیم