شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی projection به فارسی :

فرافکنی

فرافکنی

فرافکنی

از مکانیسمهای دفاعی ؛ شخص ویژگیهای ناخواستنی خود را به حد افراط به اشخاص دیگر نسبت می دهد تا از ورود اینگونه ویژگیها به حیطه ی آگاهی خویش در امان باشد. {مکانیسم دفاعی}.

فرافکنی، انعکاس

فرافکنی

مکانیزمی دفاعی که نسبت دادن تکانه ناراحت کننده به دیگران را شامل می شود.

فرافکنی

فرافکنی