شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی reaction formation به فارسی :

شکل گیری واکنش، واکنش سازی

شکل گیری واکنشی

واکنش وارونه

مکانیزمی دفاعی که ابزار کردن تکانه های نهاد را به صورت مخالف با آنچه که واقعاً فرد را تحریک کرده است شامل می شود.

واکنش سازی

واکنش وارون

نوعی مکانیسم دفاعی که در آن ، شخص برای انکار وجود یک انگیزه ی نکوهیده خود صورت افراطی متضاد آن انگیزه را در رفتار خود نمایان می سازد. {مکانیسم دفاعی}.

واکنش وارونه

تشکل واکنشی

واکنش وارونه

یکی از سازوکارهای دفاعی فرویدی که در آن فرد با تأکید بیش از حد بر افکار و رفتارهایی که دقیقاً ضد تکانه ناپذیرفتنی خودش است ، با آنها مقابله می کند.