شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی natural selection به فارسی :

انتخاب طبیعی. نظریه داروینی مبنی بر این که دوام یا از بین رفتن انواع، یا زیر گروه‌های انواع توابع میزان انطباق آنان برای بقا در محیطشان است.

انتخاب طبیعی

فرایندی پیشنهادی داروین که به واسطه آن تغییرات قابل انتقال از طریق وراث (سازگاری ها) در درون یک نوع جاندار تولید مثل را برای افرادی که آن تغییرات را دارا هستند سهولت می بخشد و بنابراین در نسل های بعدی آن نوع با فراوانی بیشتری یافت می شود.

انتخاب طبیعی

مهفوم مطرح شده توسط چارلز داروین مبنی بر آن که برخی از انواع ، به دلیل وجود ویژگی های که به آنان کمک می کند با محیط انطباق یابند ، برای بقا انتخاب شده اند ؛ معنای تلویحی بخشی از این فرایند آن است که نوع انسان از تکامل اشکال پست تر حیات به وجود آمده است.

انتخاب طبیعی