شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psychotherapy به فارسی :

روان درمانگری

روان درمانی

روان درمانی

روان درمانی

روان درمانگری

رواندرمانی

درمان ناسازگاریهای شخصیت یا بیماریهای روانی به کمک شیوه های روانشناختی و معمولاً ، اما نه منحصراً ، از طریق مشاوره فردی. {درمان زیستی}.