شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی program evluation به فارسی :

ارزشیابی برنامه

پژوهشی که برای ارزشیابی برنامه ها (نظیر اصلاحات اجتماعی ، نوآوری ها) طراحی می شود ، که این برنامه ها برای ایجاد تغییر یا پیامدهای معینی در جامعه هدف تدوین شده اند.