شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی descriptive statistice به فارسی :

آمار توصیفی

شاخص های آماری که نتایج یک پژوهش را توصیف می کند ؛ آمار توصیفی ، شاخص های گرایش مرکزی (نظیر میانگین) ، پراکندگی (نظیر انحراف معیار) و همبستگی (نظیر ضریب همبستگی پیرسون) را در بر می گیرد.