شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی normal curve به فارسی :

منحنی بهنجار

منحنی غیرطبیعی (بهنجار – نرمال زنگوله ای)

منحنی بهنجار

نموداری که براساس توزیع بهنجار رسم شود.

توزیع بهنجار. توزیع احتمال مورد انتظار از لحاظ نظری، وقتی نمونه‌ها از جمعیتی نا‌‌محدود گرفته می‌شوند که احتمال وقوع تمام رویدادها در آن برابر است.