شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی neurotransmitter به فارسی :

انتقال دهنده عصبی

انتقال دهنده عصبی

یک پیام آور شیمیایی که از پایانه آکسون رها می شود. (نگاه کنید به آکسون).

انتقال دهندة عصبی، ناقل عصبی