شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transference به فارسی :

انتقال

انتقال (در روانکاوی)

انتقال

انتقال

در روانکاوی: بیمار به طور ناهشیار درمانگر را موضوع پاسخهای هیجانی خود قرار می دهد و پاسخهایی را که می بایستی در برابر افراد مهم زندگی خود نشان می داد معطوف درمانگر می کند.

انتقال