شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی life structure به فارسی :

ساختار زندگی

در نظریه لوینسون ، الگو یا طرح زیربنایی زندگی فرد در لحظه معین. این الگو روابط با افراد مهم (که مهمترین آنها به زندگی زناشویی / خانوادگی و شغلی فرد ربط دارند) را در بر می گیرد که در هر دوره از رشد بزرگسالی تجدید سازمان می شود.