شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی action potential به فارسی :

پتانسیل عمل، ظرفیت عمل

پتانسیل فعالیت

یک «تکانه» یا «خیزک» عصبی. در ضمن پتانسیل فعالیت شرایط پتانسیل استراحت معکوس می شود و دوباره برقرار می گردد. (همچنین نگاه کنید به resting potential و neuron)

پتانسیل فعالیت

پتانسیل عمل

اصطلاحی معادل تکانه عصبی: موج فعالیت برقی که هنگام قطبی شدن غشاء نورون در آکسون آن جریان می یابد. {پتانسیل استراحت ، پتانسیل مدرج ، ناقطبی شدن}.