شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی endorphins به فارسی :

اندروفینها

موادی شیمیایی که به طوری طبیعی در مغز وجود دارند و در نقش مواد افیونی عمل می کنند. گمان می رود که این مواد ، پیام عصبی باشند که در پاسخ به فشار روانی به وسیله نورونها آزاد می شوند و در هیجان و کاهش درد و فرایند خوگیری بدن به مواد افیونی و ناراحتی حاصل از کناره گیر از این مواد نقش مهمی ایفا کنند. {پیام عصبی}.