شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی counter transference به فارسی :

ضد انتقال

انتقال متقابل، ضد انتقال. انتقال متقابل را می‌توان واکنش درمانگر نسبت به بیمار، به گونه‌ای که انگار وی فر مهمی از گذشته او است، تعریف نمود.

انتقال متقابل

انتقال متقابل

شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی counter-transference به فارسی :

انتقال متقابل