شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی instincts به فارسی :

غریزه. از ریشه لاتین Instinctus به معنی برانگیختن و وادار ساختن، با این مفهوم ضمنی که چنین تکانه‌هایی طبیعی و ذاتی هستند. این اصطلاح چهار معنی کلی و قابل تفکیک دارد؛ 1- پاسخی نا‌آموخته مشخصه اعضاء گونه‌های خاص. 2- تمایل یا استعداد برای پاسخ بگونه‌ای مشخص

غرایز

در نظام فروید ، بازنمایی های ذهنی محرک های درونی ، مانند گرسنگی ، که فرد را به سمت اعمال خاصی سوق می دهد.

غرایز

غرایز

بازنمایی روانی محرکهای درونی ، مانند گرسنگی ، که شخص را به انجام خاص سوق می دهد.