شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی general problem solver gps به فارسی :

مسأله گشای عمومی (جی پی اس)

نوعی برنامه کامپیوتری که هدف آن شبیه سازی فرایند مسأله گشایی در آدمیان است ، برای این منظور ، این برنامه خرده هدفهایی تعیین می کند و ناهمخوانیهایی را که پیش می آید به یک خرده هدف بعدی تقلیل می دهد. {شبیه سازی}.