شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی insight به فارسی :

بینش

بینش،شهود، بصیرت

درک ناگهانی

بینش

1- در آزمایشهای مسأله گشایی ، ادراک رابطه هایی که به حل مسأله می انجامد. اینگونه راه حل ها در برخورد مجدد با مسأله فوراً تکرار می شوند. 2- در رواندرمانی ، کشف رابطه های پویا بین رویدادهای قبلی و بعدی به وسیله خود شخص. از ای راه افراد ریشه های تعارضهای خود را در می یابند.

بینش

اندریافت یا شناخت فوری.