شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی general factor g به فارسی :

عامل عمومی

1- توانایی عمومی که از عوامل زیربنایی نمره های آزمونها ، به ویژه آزمونهای هوش محسوب می شود – در مقایسه با تواناییهای اختصاصی که هر یک ویژه ی ازمون واحدی است. 2- توانایی عمومی که هر یک از تواناییهای نخستین با آن همبستگی دارد. {تحلیل عوامل ، عامل اختصاصی}.