شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی branching program به فارسی :

برنامه شاخه ای

نوعی یادگیری بر نامه ای که ، بسته به عملکرد یادگیرنده در هر یک از مراحل عملی برنامه، او را به بخش های مختلف برنامه هدایت می کند. برای مثال، اگر یادگیرنده مرتکب خطایی جدی بشود، ممکن است از او خواسته شود تا بخشی از برنامه را تکرار نماید.

برنامه شاخه گزینی