شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی functional autonomy به فارسی :

خودمختاری کارکردی

اصطلاحی که به وسیله گوردون آلپورت معرفی شد و رفتاری را توصیف می کند که ظاهراً مستقل از تقویت بیرونی است. طبق نظر آلپورت ، چنین رفتاری در اصل به تقویت وابسته بوده است اما نهایتاً به صورت خودمختار یا خود تقویت کننده درآمده است.

خود مختاری کارکردی

خودمختاری کارکردی

اندیشه آلپورت دایر بر اینکه انگیزه های بزرگسالی در تجارب کودکی مستقل اند.