شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی figure-ground perception به فارسی :

ادراک شکل و زمینه

ادراک طرح ها به صورت شکل در زمینه. طرحها ، حتی محرک های مبهمی که رابطه ی شکل و زمینه در آنها وارون پذیر است معمولاً به همین شیوه ادراک می شوند.