شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی proprooceptive stimuli به فارسی :

محرک های عضلانی ، محرک های عمقی

محرک هایی که در نتیجه شلیک گیرنده های جنبشی در ماهیچه ها ، مفصل ها ، و تاندون های بدن به وجود می آیند. همچنین به آنها محرک های ناشی از حرکت نیز گفته می شود.