شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی correlational techniques به فارسی :

فنون همبستگی ، روش های همبستگی

پژوهش های که در آنها دو اندازه پاسخ به هم ارتباط می یابند. این گونه پژوهش معمولاً برای تعیین اینکه دو متغیر چه رابطه ای باهم دارند مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ، عملکرد در آزمون هوش با عملکرد در آزمون خلاقیت چه رابطه ای دارد؟ روش های همبستگی قوانین R-R را به دست می دهند زیرا در آنها دو اندازه پاسخ به هم ربط پیدا می کنند.