شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی phenomenology به فارسی :

پدیدار شناسی

پدیدار شناسی

روش استامپ برای درون نگری که تجربه را به آن صورت که رخ می دهد بررسی می کند و سعی ندارد آن را به عناصر کاهش دهد.

پدیدارشناسی

پدیدارشناسی

پدیدار شناسی

مطالعه رویدادهای ذهنی معنی دار و دست نخورده. این رویدادهای ذهنی معنی دار و دست نخورده تجارب پدیدار شناختی نامیده می شوند که ساخت گرایان از آزمودنی های خود می خواستند تا به طور فعال از آنها اجتناب کنند و روانشناسان گشتالتی معتقد بودند که آنها مهم ترین موضوع علم روانشناسی به حساب می آیند.

پدیدار شناسی

بررسی تجارب خصوصی شخص و ادراک ویژه ی او درباره جهان ؛ تأکید بر درک رویدادها از نظر خود شخص است ، نه بر رفتار وی. {درون نگری ، روانشناسی انسان گرا}.