شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی congnitive dissonance به فارسی :

ناهماهنگی شناختی

ناهمخوانی باورها یا عناصر اطلاعاتی شخص با یکدیگر یا با گرایشهای رفتاری او. ناهماهنگی شناختی شخص را وا می دارد که از راه تغییر رفتار یا شناخت خود از میزان ناهماهنگی بکاهد