شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognition به فارسی :

شناخت

شناخت

شناخت. شناخت به فرآیند کسب، سازماندهی، و استفاده از معلومات ذهنی اطلاق می‌شود. فرضیه‌های شناختی یادگیری روی نقش فهمیدن تکیه می‌کنند اعمال روانی توسط شخص صورت گرفته، و اجزاء معلومات در حافظه ذخیره می‌شود تا بعدها مجدداً به ذهن فراخوانده شود. شناخت، درک روا

شناخت

شناخت

شناخت

شناخت

شناخت

عمل دانستن.