شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی cognitive dissonance به فارسی :

ناهماهنگی شناختی

یک حالت روانشناختی که وقتی بین انتظار فرد و آنچه واقعاً رخ می دهد اختلاف وجود داشته باشد، اتفاق می افتد.

ناهماهنگی شناختی. یک حالت هیجانی خاص در مواردی که دو نگرش یا شناخت همزمان، بی‌ثبات است و یا بین باور و رفتار آشکار تناقص وجود دارد. حل شدن تعارض فرض می‌شود که به عنوان پایه تغییر در الگوهای باورها عمل می‌کند که معمولاً تعدیل یافته و با رفتار هماهنگ می‌گرد

گسست شناختی،‌ ناهماهنگی شناختی،تنافر شناختی