شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autonomy versus shame and doubt به فارسی :

خودمختاری در برابر شرم و تردید

خودمختاری در برابر شرم و رشک

مرحله دوم رشد روانی – اجتماعی اریکسون (1 تا 2 سالگی) که در طی آن کودک نوپا می فهمد که توانایی انجام مستقلانه برخی از کارها را دارد ، یا برعکس ، به وحشت از فقدان توانایی گرفتار می شود.