شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی associative learning به فارسی :

یادگیری تداعی

یادگیری تداعی گرا

یادگیری پیوندها یا رابطه های بین رویدادها ؛ یادگیری اینکه رویداد معینی با یک رویداد دیگر همراه می آید.