شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی associated reflexes به فارسی :

بازتابهای متداعی

بازتابهای که نه تنها به وسیله محرک غیرشرطی ، بلکه همچنین به وسیله محرکی که با محرک غیرشرطی تداعی شده است فراخوانده می شود.