شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی analysis-by-synthesis به فارسی :

ترکیب از راه تجزیه

نظریه ای در ادراک: ادراک کننده ویژگیهای محرک را تجزیه می کند و با به کار گرفتن آنها دست به ترکیب یا ساختن یک تصویر ادراکی می زند که به مطلوبترین وجهی با همه اطلاعات همخوان است.